การเพิ่ม Scene 

                เป็นเพิ่มจำนวนของ Scene  ตามจำนวนที่ต้องการใช้งาน  ทำได้โดยการเลือก  Insert Scene ก็ได้ ทำได้หลายวิธีด้วยกันดังนี้

·        คลิกที่เมนู  INSERT  - SCENE   ดังรูป


·        คลิกที่หน้าต่าง OUTLINE  - INSERT – SCENE ดังรูป

 

 


การลบ Scene

            เป็นลบ Scene ที่ไม่ต้องการออกไป  ทำได้โดยการเลือกScene ที่ต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ดก็ได้  หรืออาจทำได้หลายวิธีด้วยกันดังนี้

·        คลิกที่ Outline  -คลิกเลือก Scene  คลิกปุ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

·        คลิกที่ Outline  -คลิกเลือก Scene   กดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ดก็ได้

 

การจัดลำดับ Scene

            เป็นจัดลำดับก่อน หรือหลังการนำเสนอ Scene ทำได้โดยการเลือก Scene ที่ต้องการจัดลำดับจากนั้นกดปุ่ม ลูกศร ชี้ขึ้นหรือ ชี้ลง

 

 

 

 

Rounded Rectangular Callout: คลิกลูกศร

·        คลิกที่ Outline  -คลิกเลือก Scene

·        คลิกเลื่อนหัวลูกศร ขึ้นลงเพื่อจัดลำดับ Scene

 

การเปลี่ยนชื่อ Scene

            เป็นตั้งชื่อของ Scene ตามเนื้องานที่บรรจุในแต่ละScene  เพื่อสะดวกในการแก่ไข  ทำได้โดยการเลือก Scene ที่ต้องการตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ

·        คลิกเลือก Scene ที่ต้องการตั้งชื่อ   

·        ที่  Scene – Name พิมพ์ชื่อ Scene ที่ต้องการ

 


การใส่สีพื้น Scene

            เป็นเปลี่ยนสีของ  Scene นั้น ๆ ให้เป็นสีพื้นตามต้องการ คลิกเลือก Scene ที่ต้องการเปลี่ยนสีพื้น จากนั้นทำดังนี้

·        คลิกปุ่มที่ตำแหน่ง Background Color

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 แล้วทำการคลิกซ้ำเพื่อเปลี่ยนสี่ตามต้องการอีกครั้ง

 

การใส่สีพื้นกับ Movie

            เป็นเปลี่ยนสีของ  Movie ให้เป็นสีพื้นตามต้องการ คลิกที่ Scene ใดก็ได้ จากนั้นคลิกที่ Movie  คลิกที่ปุ่ม  Bgnd Color                                      และเลือกสีตามต้องการ ดังรูป

 

การ Export file

                เป็นการจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบอื่น ได้หลายรูปแบบเช่น SWF , HTML , AVI  ทำได้ดังนี้

จัดเก็บเป็น SWF  ซึ่งเป็นรูปแบบของ Flash  , HTML  ซึ่งเป็นรูปแบบของเอกสาร Web Page ส่วน AVI  ซึ่งเป็นรูปแบบของ Movie  และทั้ง แบบทำได้ดังนี้

1.       คลิกเมนู File – Export  - SWF 

2.       จะปรากฎหน้าต่างจัดเก็บขึ้น  ให้ตั้งชื่อแฟ้มในช่อง File Name  โดยปกติจะเป็นชื่อ  Movie1  ถ้าก็บครั้งแรก

3.       จากนั้นคลิก  Save

 

4.       ส่วนการ Export เป็น  HTML  , AVI  ทำได้ตามขั้นตอนข้างบน   และเปลี่ยนเป็น  File – Export –HTML และ  File – Export --- AVI   เท่านั้นเองขั้นตอนอื่นก็เหมือนกัน

 

การ  TEST Movie

                การ Test Movie  เป็นการทดสอบแบบเต็มรูปทั้งหมด  โดยโปรแกรมจะไปทำการเปิด โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบ  ซึ่งมีอยู่  2 โปรแกรมด้วยกัน คือ  โปรแกรม Flash   กับ  Browser   ให้เลือกทำการทดสอบ  เช่นถ้าจะทำเป็น  SWF  ก็อาจทดสอบด้วย  Flash  และถ้าทำเป็น HTML  ก็ทดสอบด้วย Browser  ทำดังนี้

                ทดสอบด้วย Flash  ทำดังนี้

-    คลิก  File – Test  --In Player

 


-    เมื่อเลิกการทดสอบให้ปุ่มปิด  

ทดสอบด้วย Browser   ทำดังนี้

-    คลิก  File – Test  --In Browser

 
 


-    เมื่อเลิกการทดสอบให้ปุ่มปิด  

การ Play  Scene  และ Stop Scene

เมื่อต้องการทดสอบการทำงานของ Movie ที่ทำขึ้นในแต่ละ Scene  หรือทุก Scene  หรือเมื่อต้องการหยุด Play    ทำได้ดังนี้

1. เมื่อต้องการ Play  Scene  ปัจจุบันที่กำลังทำงานอยู่ให้คลิกปุ่ม            บนแถบ Control  Bar

2. เมื่อต้องการ Play  Scene  ทั้งหมดให้คลิกปุ่ม            บนแถบเครื่องมือ Control  Bar

3. เมื่อต้องการ Stop  Scene  ให้คลิกปุ่ม            บนแถบเครื่องมือ Control  Bar