ตัวอย่างการโปรแกรมด้วย PHP

1. การตรวจสอบการทำงานของ PHP

<?php

phpinfo();

?>

 

2. การใช้คำสั่ง FOR ใน PHP

<?

for($i=1;$i<=6;$i++){ 

  print("<font color=red>kittisak<br>");

}

?>

 

3. การใช้งานของ HTML ใน PHP

 <?php

print "<h1>ทดสอบการใช้งาน PHP </h1><br>";

print "<h2>ทดสอบการใช้งาน PHP </h2>";

?>

4. รูปแบบการแสดงผลด้วยคำสั่ง echoและ  print

<?

echo "การทดสอบการใช้คำสั่ง แสดงผลด้วย echo and print <br>";

print "การทดสอบการใช้คำสั่ง แสดงผลด้วย echo and print";

?>

5. การแสดงวันและเวลา

<? echo date("H:i:s"); ?><br>

<? print date("d/m/Y"); ?>

<? echo date("D/M/Y"); ?>

<? echo date("d"); ?><br>

<? print time("h"); ?>

 

6. การสร้างฟอร์ม ใน php

<html>

<form method="post" action="regist.php">

Name :<input type="text" name="name" ><p>

Password :<input type="password" name="pass"><p>

<input type="submit"  value="OK">

</form>

</html>

 

7. การแสดงผลจากฟอร์ม

<?php

print " ยินดีต้อนรับคุณ  $name<p>";

print " Password ของคุณคือ  $pass";

?>

 

 

8. การติดต่อฐานข้อมูล  DSN  ODBC  แสดงผลจากฐานข้อมูล

<?

$dsn ="testdata";

$user =" ";

$password =" ";

$conn = odbc_connect($dsn,$user,$password) or die("ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้");

$sql =" SELECT * FROM table1";

$table = odbc_exec($conn,$sql) or die("คำสั่ง sql ไม่สามารถทำงานได้");

?>

<?

while (odbc_fetch_row($table))

{

$code=odbc_result($table,"code");

$name=odbc_result($table,"name");

$score=odbc_result($table,"score");

print "<table border=1 ><tr><td>$code</td><td>$name</td><td>$score</td></tr></table>";

}

odbc_close($conn);

?>

9.การบันทึกลงฐานข้อมูล

<?

$dsn ="testdata";

$user =" ";

$password =" ";

$conn = odbc_connect($dsn,$user,$password) or die("ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้");

$sql =" insert  into table1([code],[name],[score]) values('$code', '$name','$score')";

$result = odbc_exec($conn,$sql);

if ($result)

{

            print "บันทึกข้อมูลแล้ว

print “ รหัส  :$code<p>ชื่อ : $name<p> คะแนน : $score ";

}

else

{

            print "ไม่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้ <p><a href= # onclick = 'history.back()'>back</a>";

}

odbc_close($conn);

?>

10. โปรแกรม ลบข้อมูลจากฐานข้อมูล

<?

$dsn ="testdata";

$user =" ";

$password =" ";

$conn = odbc_connect($dsn,$user,$password) or die("ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้");

$sql =" DELETE from table1 where code = '$code'";

$result = odbc_exec($conn,$sql);

if ($result)

{

            print "ลบรหัส  : $code จากฐานข้อมูลแล้ว <p>";

}

else

{

            print "ลบไม่ได้ <p><a href= # onclick = 'history.back()'>back</a>";

}

odbc_close($conn);

print "<p><a href =index1.htm>กลับหน้าหลัก</a>";

?>

11. โปรแกรมค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล

<?php

if ($code == "")

{

?><script language="javascript">

alert("กรุณากลับไปป้อนรหัสใหม่อีกครั้ง\n");

history.back();

</script>

<?php

}

else

{

$dns ="testdata";

$user =" ";

$password =" ";

$conn = odbc_connect($dns,$user,$password) or die("ไม่สามารถติดต่ิอฐานข้อมูลได้");

}

$sql = " SELECT * FROM table1 where code = '$code'";

$result = odbc_exec($conn,$sql); 

            if (odbc_fetch_row($result))

                        {

                                    print "ค้นหาแล้ว พบ ว่า<p>";

                                    print "รหัส : ". odbc_result($result,"code");

                                    print "ชื่อ :". odbc_result($result,"name");

                                    print "คะแนน :". odbc_result($result,"score");

                                    print "<p><a href=index1.htm>กลับหน้าหลัก</a>";

}

            else

{

            print "รายการนี้ไม่มีในฐานข้อมูล  กรุณาตรวจสอบรหัสใหม่อีกครั้ง<p><a href= # onclick = 'history.back()'>กลับไปตรวจรหัสใหม่</a>";

}

odbc_close($conn);

?>

12. โปรแกรมลบข้อมูล ที่ใส่ส่วนของการตรวจสอบ ฟอร์ม กรณีไม่ระบุข้อมูล และ กรณีระบุ แต่ไม่มีรหัสในฐานข้อมูล

<?php

if ($code == "")

{

?>

<script language="javascript">

alert("กรุณากลับไปป้อนรหัสใหม่อีกครั้ง\n");

history.back();

</script>

<?php

}

else

{

$dns ="testdata";

$user =" ";

$password =" ";

$conn = odbc_connect($dns,$user,$password) or die("ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้");

}

$tcode="$code";

$sql =" DELETE * from table1 where code = '$code'";

$result = odbc_exec($conn,$sql);

                if (odbc_num_rows($result))

{

                print "ลบรหัส : $tcode จากฐานข้อมูลแล้ว <p>";

}

else

{

                print "ไม่มีรายการในฐานข้อมูล <p><a href= # onclick = 'history.back()'>กลับไปป้อนรหัสใหม่</a>";

}

odbc_close($conn);

print "<p><a href =index1.htm>กลับหน้าหลัก</a>";

?>

13. โปรแกรม บันทึกลงฐานข้อมูล ที่มีการป้องกัน

<?php
if ($code == "")
{
?><script language="javascript">
alert("กรุณากลับไปป้อนรหัสใหม่อีกครั้ง\n");
history.back();
</script>
<?php
}
else
{
$dns ="testdata";
$user =" ";
$password =" ";
$conn = odbc_connect($dns,$user,$password) or die("ไม่สามารถติดต่ิอฐานข้อมูลได้");
$sql = " SELECT * FROM table1 where code = '$code'";
$result = odbc_exec($conn,$sql);
$ccode= odbc_result($result,"code");
}
if ($ccode==$code)
{
print "ข้อมูลซ้ำ กลับไปใหม่้ <p><a href= # onclick = 'history.back()'>back</a>";
}
else
{
$sql =" insert into table1([code], [name], [score]) values('$code', '$name', '$score')";
$result = odbc_exec($conn,$sql);
print "บันทึก รหัส : $code แล้ว";
print "<p><a href = index1.htm>กลับหน้าหลัก</a>";
}
odbc_close($conn);
?>

14. โปรแกรม แก้ไขข้อมูล

<?php

if ($code == "")

{

?><script language="javascript">

alert("กรุณากลับไปป้อนรหัสใหม่อีกครั้ง\n");

history.back();

</script>

<?php

}

else

{

$dns ="testdata";

$user =" ";

$password =" ";

$conn = odbc_connect($dns,$user,$password) or die("ไม่สามารถติดต่ิอฐานข้อมูลได้");

$sql = " SELECT code FROM table1 where code = '$code'";

$result = odbc_exec($conn,$sql); 

$ccode= odbc_result($result,"code");

}

if ($ccode==$code)

{

                $sql = " UPDATE table1 SET code=$tcode ,name=$tname, score=$tscore where code='$ccode'";

                $result = odbc_exec($conn,$sql);

                print "แก้ไขข้อมูลแล้ว";

                print "<p><a href = index1.htm>กลับหน้าหลัก</a>";

}

else

{

print "รหัสไม่ถูกต้อง  กลับไปใหม่้ <p><a href= # onclick = 'history.back()'>กลับไปใส่รหัสใหม่</a>";

}

odbc_close($conn);

?>

 

15. แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล

<html>

<FORM MeTHOD="POST" ACTION="editphp.php">

<h2><p align=center>แก้ไขข้อมูล</p></h2>

รหัสนักศึกษาที่ต้องการแก้ไข</font><INPUT NAME="code" TYPE="TEXT" SIZE="10" >

<h2><p align=center>ข้อมูลใหม่</p></h2>

 

รหัสนักศึกษา</font><INPUT NAME="tcode" TYPE="TEXT" SIZE="10" >

ชื่อนักศึกษา<INPUT NAME="tname" TYPE="text" SIZE="15" >

score<INPUT NAME="tscore" TYPE="text" SIZE="10" ><p>

<p align=center>

<INPUT  TYPE="submit" value=ตกลง >

<INPUT  TYPE="reset" value=รีเซ็ท ></p>

</FORM>