รูปแบบตัวอักษร

ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบตัวอักษรเช่นการกำหนดสี,
การกำหนดขนาด,รูปแบบตัวอักษร ฯลฯ

การกำหนดหัวเรื่อง

เป็นส่วนของคำสั่งTagที่เป็นตัวกำหนดตัวอักษรให้มีความหนาและขนาดตัวอักษรให้มีความแตกต่าง
จากอักษรปกติกล่าวคือเป็นส่วนที่จะทำให้หัวเรื่องมีความแตกต่างจากอักษรปกติเพราะหัวเรื่องจะต้อง
เป็นส่วนที่มีจุดเด่นมากที่สุดซึ่งคำสั่ง<Hx>จะมีขนาดของตัวอักษร อยู่ 6 ขนาด ตือ ขนาดใหญ่สุด
คือ <H1>( ใช้มาก )และเล็กที่สุดคือ<H6> (ใช้น้อย )

รูปแบบคำสั่ง
<Hx>........<Hx>
โดยที่ x คือค่าตัวเลขตั่งแต่ 1 ถึง 6

เมื่อเราใช้ Tag คำสั่งหัวเรื่องข้อมูลที่อยู่บรรทัดเดียวกับ Tag จะถูกขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ แม้ว่าเรา
จะไม่ใช้คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ก็ตาม

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
การกำหนดหัวเรื่อง</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1> การกำหนดหัวเรื่องH1 < /H1>
<H2> การกำหนดหัวเรื่องH2< /H2 >
<H3> การกำหนดหัวเรื่องH3</H3>
<H4> การกำหนดหัวเรื่องH4</H4>
<H5> การกำหนดหัวเรื่องH5</H5>
<H6> การกำหนดหัวเรื่องH6</H6> นี่คือตัวอักษรปกติ
</BODY>
</HTML>

การแสดงผล

การกำหนดหัวเรื่องH1

การกำหนดหัวเรื่องH2

การกำหนดหัวเรื่องH3

การกำหนดหัวเรื่องH4

การกำหนดหัวเรื่องH5
การกำหนดหัวเรื่องH6
นี่คือตัวอักษรปกติ


ขนาดตัวอักษร ( Fontsize & Basefontsize )

คำสั่ง<BASEFONT SIZE>
เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดขนาดตัวอักษรทั้งหมดในไฟล์ให้มีค่าตามที่เรากำหนด ซึ่งขนาดตจัวอักษรมีได้
ตั้งแต่ 1 ถึง 7 คือขนาด 1 เป็นขนาดเล็กที่สุด และ ขนาด 7 เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งตรงข้ามกับขนาด
ของคำสั่ง <Hx>ปกติถ้าเราไม่กำหนดขนาดของ<BASEFONT SIZE>โปรแกรมจะกำหนดขนาด
ให้มีขนาดเป็น 3 เสมอ

รูปแบบคำสั่ง
<BASEFONT SIZE>

คำสั่ง<FONT SIZE>

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดขนาดตัวอักษรในบรรทัดเดียวกันให้มีขนาดที่แตกต่างกันได้ ซึ่งมีค่าได้
ตั้งแต่ -7 ถึง +7 ซึ่งค่าตัวเลขยิ่งมาก ขนาดของตัวอักษรก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้น การกำหนดขนาดของตัว
อักษรในคำสั่ง <FONT SIZE> จะถูกอ้างอิงโดยคำสั่ง<BASEFONT SIZE>

รูปแบบคำสั่ง
<FONT SIZE="number">.....</FONT>

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
ขนาดตัวอักษร ( Fontsize & Basefontsize )</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<BASEFONT SIZE="3"> ทดลองการกำหนดขนาด BASEFONT SIZE="3"<BR>
<FONT SIZE="+2">ทดลองการกำหนดขนาด FONT SIZE="+2"</FONT><BR>
<FONT SIZE="-1">ทดลองการกำหนดขนาด FONT SIZE="-1"</FONT><BR>
</BODY>
</HTML>

การแสดงผล
ทดลองการกำหนดขนาดBASEFONT SIZE="3"
ทดลองการกำหนดขนาด FONT SIZE="+2"
ทดลองการกำหนดขนาด FONT SIZE="-1"


การกำหนดรูปแบบตัวอักษร


ในที่นี้จะได้ทราบถึงการกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้เป็น ตัวอักษรเอียง<I>,ตัวอักษรหนา<B>,และตัวอักษรมีเส้น<U>

รูปแบบคำสั่ง
<B>......</B>
<I>......</I>
<U>......</U>

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
การกำหนดรูปแบบตัวอักษร</TITLE>
</HEAD >
<BODY >
<B>ตัวอักษรหนา</B><Br>
<I>ตัวอักษรเอียง</I><Br>
<U>ตัวอักษรมีเส้น</U><Br>
<B><I><U>การใช้คำสั่งทั้ง 3 แบบพร้อมกัน</U></I></B><Br>
</BODY>
</HTML>

การแสดงผล
ตัวอักษรหนา
ตัวอักษรเอียง
ตัวอักษรมีเส้น
การใช้คำสั่งทั้ง 3 แบบพร้อมกัน


ตัวอักษรกระพริบ

เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดตัวอักษรที่อยู่ใน Tag เกิดการกระพริบ ซึ่งคำสั่งนี้จะใช้ได้กับ Browser ของ Netscape เท่านั้น
รูปแบบคำสั่ง
<BLINK>......</BLINK>

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
ตัวอักษรกระพริบ</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<BLINK>ตัวอักษรกระพริบ</BLINK>
</BODY>
</HTML>

การแสดงผล
ตัวอักษรกระพริบ


การจัดวางตำแหน่งข้อความโดยใช้ ALIGN

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดให้รูปภาพตัวอักษรขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วอยู่ ชิดซ้าย,ชิดขวา,กึ่งกลาง

รูปแบบคำสั่ง
<P ALIGN=" Left or Right or Center">......</P>

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
-การจัดวางตำแหน่งข้อความ-โดยใช้ ALIGN</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN= "Left">Left</P>
<P ALIGN="Right">Right</P>
<P ALIGN="Center">Center</P>
</BODY>
</HTML>

การแสดงผล

Left

Right

Center


การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง

ข้อมูลที่อยู่ภายใน Tag คำสั่ง <CENTER>จะถูกกำหนดให้อยู่กึ่งกลางของจอภาพ

รูปแบบคำสั่ง
<CENTER>......</CENTER>

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>ตัวอักษรกึ่งกลาง</CENTER>
</BODY>
</HTML>

การแสดงผล
ตัวอักษรกึ่งกลาง


การกำหนดสีของพื้นฉากหลัง

เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสีของ Background จอภาพให้มีสีต่างๆตามต้องการโดยการกำหนดเลขฐาน16

รูปแบบคำสั่ง
<BODY BGCOLOR="#เลขฐาน16 จำนวน 6 ตัว">......</BODY>

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
การกำหนดสีของพื้นฉากหลัง</TITLE>
</HEAD>
<BODY
BGCOLOR="#0000FF" TEXT="#FFFFFF" >
กำหนดBACKGROUNDเป็นสีน้ำเงิน
</BODY>
</HTML>

การแสดงผล
กำหนดBACKGROUND เป็นสีน้ำเงิน


การกำหนดสีของตัวอักษร

เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสีของตัวอักษรให้มีสีต่างๆตามต้องการโดยการกำหนดเลขฐาน16

รูปแบบคำสั่ง
<BODY TEXT="#เลขฐาน16 จำนวน 6 ตัว">......</BODY>

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
การกำหนดสีของตัวอักษร</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="#00ff00">
กำหนดตัวอักษร เป็นสีเขียว
</BODY>
</HTML>

การแสดงผล
กำหนดตัวอักษร เป็นสีเขียว


การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน

เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสีของตัวอักษรให้มีสีต่างๆเฉพาะส่วนตามต้องการโดยการกำหนดเลขฐาน16

รูปแบบคำสั่ง
< FONT COLOR="#เลขฐาน16 จำนวน 6 ตัว">......</FONT>

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน </TITLE >
</HEAD>
<BODY>
ทดสอบ < FONT COLOR="#FF0000"> กำหนดตัวอักษรเฉพาะส่วน เป็นสีแดง</FONT>โดยคำสั่ง FONTCOLOR
< /BODY >
< /HTML >

การแสดงผล
ทดสอบกำหนดตัวอักษรเฉพาะส่วน เป็นสีแดง โดยคำสั่ง FONTCOLOR

ตัวอย่างของเลขฐาน 16 เทียบกับสี

colorเลขฐาน 16colorเลขฐาน 16colorเลขฐาน 16colorเลขฐาน 16
 FFFFFF B5A642 42426F 7093DB
 FF0000 238E68 5C4033 855E42
 00FF00 D9D919 2F4F2F 856363
 0000FF A62A2A 4A766E D19275
 00FFFF 8C7853 4F4F2F 238E23
 FFFF00 A67D3D 9932CD CD7F32
 000000 5F9F9F 871F78 DBDB70
 70DB93 D98719 6B238E C0C0C0
 5C3317 B87333 2F4F4F 527F76
 9F5F9F FF7F00 97694F 93DB70

<<Prev Home Next>>